Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Субота, Груд 15


Ви тут: Міський голова Повноваження

Повноваження

Міський голова  є головною посадовою особою територіальної громади м. Дніпропетровська та здійснює свої повноваження на постійній основі. 
Міський голова головує на засіданнях міської ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу. 
Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним органам виконавчої влади. 
Міський голова представляє територіальну громаду з усіх питань її діяльності. 
Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої особи, обраної відповідно до закону, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

 

Міський голова здійснює повноваження:


- забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на території міста, наданих їм законами України; 
- забезпечує додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 
- організує роботу міської ради та її виконавчого комітету; 
- підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету; 
- вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради; 
- вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатур голів постійних комісій; 
- вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради; 
- вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету; 
- здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету; 
- скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради; 
- забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; 
- оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; 
- призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 
- скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 
- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету; 
- є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою; 
- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її органів; 
- укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради; 
- веде особистий прийом громадян; 
- забезпечує на території міста дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 
- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Статутом та законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів; 
- видає розпорядження у межах своїх повноважень. 
Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.